Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”, “Điều khoản và Điều kiện”) trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ tùy thuộc vào công việc mà bạn chấp nhận và bổ sung các điều khoản này. Ứng dụng điều khoản này dành cho tất cả quyền truy cập của khách hàng, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của tài khoản thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc ngưng chỉ quyền truy cập vào dịch vụ của mình ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc cam kết trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm Điều account.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về chất có hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực khi bị chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố khẳng định trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Link đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thực hiện được trang web của chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát.

Trang web của chúng tôi tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông tin của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng Trang web của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián đoạn, chống lại mọi tổn hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông tin qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đọc các điều khoản, điều kiện và quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba mà bạn truy cập.

Phân phối luật

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Hoa Kỳ, bất kể xung đột với các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các điều khoản này sẽ không được coi là bỏ quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được xây dựng là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện thì các điều khoản còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Các điều khoản này cấu hình thành sự đồng ý thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi về dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu bản sửa đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng gửi thông báo ít nhất 30 ngày trước bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Những gì cấu hình để thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi.

Liên hệ của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.